Vedtægter

Vedtægter for MC FoxTour

§ 1 Klubbens navn er Mc FoxTour
Klubben har hjemsted i Gistrup.

Stk. 1. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

§ 2 Klubbens formål

Formål og grundfilosofi er: gennem godt kammeratligt samvær, fælles køreture, klub arrangementer, at fremme og styrke interessen for at køre motorcykel. Alle der er indehaver af et gyldigt motorcykel kørekort, kan opnå medlemskab. Man mister ikke sit medlemskab ved en evt. frakendelse af kørekort og heller ikke sit rygmærke

§ 3. Medlemskab:
Medlemskab er for alle, der vil efterleve §2.

Evt. tidligere medlemmer kan optages i klubben og sidestilles med nye medlemmer 

Man kan blive “ven af klubben”, det vil sige man er støtte medlem og betaler det pt. Gældende kontingent, og kan deltage i alle klubbens aktiviteter. Man kan som ven af klubben ikke stemme ved generalforsamling.                                                                             Man kan som “ven af klubben” bære det særlige rygmærke for Venner (ikke det officielle som fuldgyldige medlemmer), samt alle andre klub mærker og trøjer.                                 Som ven af klubben kan man efter udstået prøvetid blive fuldgyldigt medlem ved erhvervelse af Mc kørekort og indbetaling af differencen i kontingent. Efter 5 år som ven af klubben kan man vælge og blive fuldgyldig medlem, man betaler fuldt kontingent og har stemmeret og ret til det officielle rygmærke

Rygmærke betaler man selv, men det er ved udmeldelse eller eksklusion klubbens ejendom og skal afleveres, man får ikke penge retur

Der udleveres en kopi af vedtægter og ordensregler ved indmeldelse i klubben

Der henvises til klubbens ordensregler for, hvad Mc FoxTour forventer af sine medlemmer.

Ethvert medlem, der ved undergravende virksomhed modarbejder formålsparagraffen, vil kunne indstilles af bestyrelsen til eksklusion på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er Mc FoxTour højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned.
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelsen sker på klubbens facebook privat side

 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
På Mc FoxTour’s ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:

 1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Regnskabs aflæggelse og budget.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af en suppleant.
  8. Fastsættelse af kontingent/betalingstidspunkt.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægts ændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte fordrer dette.
Ethvert medlem både fuldgyldige og venner af klubben har adgang til generalforsamlingen og har ret til at få ordet.
Der kan kun afgives 1 stemme pr. fuldgyldigt medlem.

I tilfælde, hvor man ikke kan møde op til ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, kan der stemmes med en skriftlig stemme til formand eller næstformand (skriftlig betyder pr brev eller mail).
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet, på enten den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling, skal senest 14 dage forinden dennes afholdelse være til stilet formanden skriftligt.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 1. januar, og udsendes af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 5 .Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer den med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af klubbens medlemmer, skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med lovligt varsel.

§ 6 .Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5, valgt på ordinær generalforsamling, sammensætningen er formand, næstformand, kasserer, 2 menige medlemmer. Desuden vælges en suppleant. Valg til posterne er hvert andet år, således at formand og 1. menige medlem vælges ulige år, næstformand, kasserer og 2. menige medlem vælges lige år. Suppleant vælges hvert år

Skulle hele bestyrelsen blive afsat på samme tid, bestemmer den nye bestyrelse hvem der er valgt for 2 år og hvem der er valgt for 1 år. Der vælges formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer.

Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne eller klubben økonomisk, ud over det fastsatte årlige kontingent. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder behov for dette. Over bestyrelsens møder udfærdiges referat, som underskrives af formand og referent og fremlægges i kopi i klubhuset. Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan afsættes på generalforsamlingen der er Mc Fox Tours højeste myndighed. Afsættelse af bestyrelsen kræver at der er indkaldt i overensstemmelse med § 4. og § 5. På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om afsættelse af bestyrelsen mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte fordrer dette. Ny bestyrelse vælges i overensstemmelse med § 4. Og konstituerer sig i overensstemmelse med § 6.

§ 7 .Kontingent:
Hvert medlem betaler kontingent, en gang årligt, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal senest være betalt 1.4. i indeværende år. Ved kontingentrestance over 2 uger, bortfalder medlemskabet.
Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben, kan der ikke ske tilbagebetaling af kontingent.
Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler.

§ 8 .Regnskab:
Klubbens regnskab er fra ordinær generalforsamling til næste års ordinære generalforsamling.
Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter.
Klubbens midler indsættes på klubbens bank/giro konto.
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret.

Ved optagelse af lån, skal dette godkendes på en ekstra ordinær generalforsamling.

§ 9 . Klubbens opløsning:
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved en vedtægtsændring.

Ved en opløsning af klubben vil evt. overskud gå til Nøvling IF

Ved en opløsning af klubben er alle aktive og passive medlemmer i indeværende kontingent år forpligtet i et evt. underskud.

§ 10 .opstart af en underafdeling af Mc. FoxTour

Ved opstart af en underafdeling af Mc. FoxTour, kan dette ske ved dialog med Mc. FoxTour Aalborg. En underafdeling af Mc FoxTour, skal efterleve samme vedtægter og ordensregler som til enhver tid er gældende for klubben.

Der kan bæres samme rygmærke.

Mc FoxTour Aalborg kan ikke yde økonomisk støtte eller anden form for ydelse til en underafdeling.

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 7/8 2008

§ 3 ændret på ordinær generalforsamling 16/2 2011

Ændret på ordinær generalforsamling d 2. marts 2012

Ændret på ordinær generalforsamling d 6.februar 2015

Ændret på ordinær generalforsamling d 17.februar 2017

Ændret på ordinær generalforsamling d 9. februar 2024